Wat staat er in de sollicitatiecode van de NVP

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Vind het juiste oefenpakket voor jouw test

Wist je dat er een sollicitatiecode bestaat? Deze bevat spelregels waaraan werkgevers en sollicitanten zich tijdens een sollicitatieprocedure zouden moeten houden. Lees hier wat er in de sollicitatiecode staat en hoe je een klacht kunt indienen als je vindt dat een sollicitatieprocedure niet eerlijk is verlopen.

Sollicitatiecode

De sollicitatiecode is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP). Dit is een netwerk voor HR-professionals. Met de sollicitatiecode wil de NVP een norm stellen voor hoe een werving- en selectieprocedure eerlijk en transparant kan verlopen. Een organisatie mag de code aanpassen aan haar eigen situatie.

De code is opgesteld in overleg met de Stichting van de Arbeid. Dit is het landelijk overlegorgaan van werkgevers- en werknemersorganisaties. Er ligt echter geen wettelijke regeling aan ten grondslag. Werkgevers zijn dus niet verplicht de sollicitatiecode toe te passen. In de praktijk is het wel een ongeschreven regel geworden dat organisaties zich aan de sollicitatiecode houden.

Uitgangspunten

Hét uitgangspunt voor de sollicitatiecode is dat sollicitanten bij gelijke geschiktheid gelijke kansen hebben bij een sollicitatieprocedure én dat de organisatie een kandidaat kiest op basis van geschiktheid voor de functie. De organisatie verstrekt alle informatie aan de sollicitant om een goed beeld te krijgen van de vacante functie. En de sollicitant geeft alle informatie die de organisatie nodig heeft om tot een goede keuze te komen. Jij als sollicitant mag dus geen relevante informatie achterhouden. De organisatie moet zorgvuldig omgaan met de verkregen informatie en je privacy respecteren.

Werving

Voor een vacature moet een wervingsprofiel worden opgesteld die ten minste de volgende informatie bevat: functie-eisen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, plaats in de organisatie, aard van het dienstverband, arbeidsomvang en standplaats. Onder functie-eisen kunnen vakbekwaamheid (opleiding, kennis en ervaring), gedrag en persoonlijke kwaliteiten vallen.

Daarnaast moet vermeld staan hoe en binnen welke termijn je moet reageren, wat voor informatie je moet verschaffen (bijvoorbeeld opleiding, diploma’s, arbeidsverleden en ervaring) en eventueel wat voor aanvullende selectieprocedures er zijn, zoals een assessment of een aanstellingskeuring.

Selectie

Als sollicitant moet je uiterlijk twee weken na sluitingsdatum bericht krijgen wat er met je sollicitatie wordt gedaan. Óf je krijgt een uitnodiging voor een gesprek, óf je wordt afgewezen óf je sollicitatie wordt aangehouden. In dat laatste geval moet wel vermeld worden wanneer er een nader bericht volgt. Als je als voorselectie een digitaal assessment moet ondergaan, dan moet je hiervan een gemotiveerde uitslag ontvangen.

Nader onderzoek

Als de organisatie informatie over jou op internet of social media vindt, dan moet dat, indien relevant, met vermelding van de bron met jou worden besproken. De organisatie moet zich ervan bewust zijn dat deze gevonden informatie niet juist hoeft te zijn. Referenties mogen alleen met jou toestemming worden nagetrokken. Een assessment mag alleen worden afgenomen door een psycholoog en met inachtneming van de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Jouw resultaten van het assessment mogen alleen met jouw toestemming worden doorgegeven aan de opdrachtgever. Een medisch onderzoek mag pas aan het eind van de selectieprocedure plaatsvinden en alleen als de functie dit nodig maakt.

Eindselectie en beslissing

Als je niet wordt aangenomen voor de functie, dan moet je dit binnen twee weken na het besluit hierover schriftelijk te horen krijgen. Je gegevens moeten binnen vier weken na de afwijzing vernietigd worden, tenzij je toestemming hebt gegeven om ze te bewaren. In dat geval moet je na een jaar benaderd worden of ze je gegevens nog langer mogen bewaren en of ze geactualiseerd moeten worden.

Klachtenbehandeling

Als je vindt dat de organisatie waarbij je hebt gesolliciteerd in strijd met de sollicitatiecode heeft gehandeld, dan moet je hierover een klacht indienen bij die organisatie. Je moet dan uiterlijk binnen een maand een gemotiveerde reactie hierop ontvangen.

Als je geen reactie krijgt of als je niet tevreden bent over de reactie, dan kun je schriftelijk een klacht indienen bij de NVP. De NVP toetst die klacht aan de sollicitatiecode en vraagt de organisatie om een reactie. Zowel jij als de organisatie krijgt de uitspraak van de NVP over je klacht toegestuurd.

Wettelijke regelingen

Als je een klacht hebt over iets wat wettelijk geregeld is, dan kun je met je klacht niet bij de NVP terecht. Zo is in de Algemene wet gelijke behandeling geregeld dat discriminatie niet is toegestaan op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat. Heeft je klacht betrekking hierop, dan moet je je wenden tot het College voor de Rechten van de Mens (www.mensenrechten.nl).

Bij een klacht over een aanstellingskeuring kun je terecht bij de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (www.aanstellingskeuringen.nl). En een klacht over de bescherming van je persoonsgegevens kun je indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Volledige tekst sollicitatiecode

De volledige tekst van de sollicitatiecode is te vinden op de website van de NVP.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Lees meer artikelen over solliciteren en assessments ...

Inhoudsopgave

Start direct met oefenen

Zorg voor een goede voorbereiding op jouw capaciteitentest.

Waarom Hellotest?

Totaalpakket met 50% korting!

Als bestaande gebruiker krijg je 50% korting op ons totaalpakket. Je betaalt dus geen 69,99 maar slechts 34,99.

Totaalpakket van 199,99 voor 69,99

Beste keus: kies voor het Hellotest Totaalpakket met meer dan 12.500 oefenvragen.

Moet jij een assessment maken binnenkort?

Slechts 45% van de kandidaten slaagt voor het assessment. Begin vandaag dus nog met oefenen voor jouw test. Gebruik de kortingscode: 10eenmalig voor eenmalig 10% korting!